Правилник за систематизација на работните места во ЈОУ Дом за стари лица "Киро Крстески-Платник"-Прилеп

Линк до систематизацијата         file

Органограм

organogram

Список на лица (кадри по раб.места) вработени во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп

Ред. бр. Опис Број на извршители
1 Директор 1
2 Одговорен книговодител 1
3 Благајник 1
4 Советник за човечки ресурси 1
5 Дипл.социјален работник 1
6 Дипл.психолог 1
7 Главна медицинска сестра 1
8 Медицинска сестра 9
9 Физиотерапевт 1
10 Геронто домаќин-ки 6
11 Хигеничар-ки 6
12 Бербер 1
13 Готвач 2
14 Сервирки 2
15 Домаќин-економ 1
16 Хаус-мајстор 1
17 Градинар 1
18 Чувар 2
19 Перачка 1

Начин на поднесување на барање за пристап до информации

  1. Писмено барање - поднесено во Архивата на Домот или преку пошта на адресата на Домот.
  2. Барање поднесено по електроноски пат - поднесено на е-маил на Домот.

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

  • Богомилка Поп Арсова Митрески
  • мобилен телефон: 048/428-807
  • е-маил : kkplatniksmetkovodstvo@yahoo.com
                 domzastarilica@yahoo.com

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори